• Saving the Alton Telegraph

      Cousley, Stephen A.; Alton, Illinois, Telegraph (Department of Journalism, University of Arizona (Tucson, AZ), 1982)